TRANSMISJA LIVE W SYSTEMIE PPV

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania treści video, oferowanej przez TO-TUR Toruńska Turystyka z siedzibą przy ul. Rabiańska 9 NIP 9561008009, REGON 870613588, adres poczty elektronicznej: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl.

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez,TO-TUR Toruńska Turystyka, z siedzibą przy ul. Rabiańska 9  NIP 9561008009 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.
  poCZUJ TOruń - TO-TUR Toruńska Turystyka, z siedzibą przy ul. Rabiańska 9 NIP 9561008009 
  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu live.poczujtorun.pl
  Audycja lub Wydarzenie – dostęp do treści video.
  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez TO-TUR Toruńska Turystyka weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny, w której dostępne będzie Wydarzenie.
  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz TO-TUR Toruńska Turystyka w maksymalnej kwocie 12 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej www.live.poczujtorun.pl
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie www.live.poczujtorun.pl oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych PayU. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu www.live.poczujtorun.pl. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie www.live.poczujtorun.pl.
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.live.poczujtorun.pl.
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od TO-TUR Toruńska Turystyka.
  7. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.
  8. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  9. TO-TUR Toruńska Turystyka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  10. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu PayU. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PayU.
  2. TO-TUR Toruńska Turystyka nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie PayU .
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych TO-TUR Toruńska Turystyka.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie www.live.poczujtorun.pl, oraz w siedzibie firmy TO-TUR Toruńska Turystyka.
  3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2020 r.
 6. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
   • w momencie niedostępności systemu PayU lub jego awarii
  2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie www.live.poczujtorun.pl.
  3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od TO-TUR Toruńska Turystyka.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  5. Reklamacje można składać pod adresem muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl
  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

   Newsletter
       1. Witryna www.live.poczujtorun.pl umożliwia zapisanie się do newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego     newslettera wysyłanego przez TO-TUR Toruńska Turystyka z siedzibą przy ul. Rabiańska 9 NIP 9561008009, REGON     870613588.
       2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będzie służył jedynie do wysyłania newslettera.
       3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera – przez kliknięcie stosownego linka     zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.
       4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl. TO-TUR     Toruńska Turystyka podejmie starania, aby odpowiedzieć na pytania w ciągu 14 dni roboczych.
       5. Administratorem danych osobowych jest TO-TUR Toruńska Turystyka z siedzibą przy ul. Rabiańska 9 NIP 9561008009,     REGON 870613588.
       6. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail (przy czym w adresie może znajdować się     również informacja o: imieniu i nazwisku).
       7. Dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania żądania zakończenia subskrypcji newslettera. Dane osobowe     zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia newslettera.
       8. Dane są udostępniane następującym kategoriom podwykonawców Administratora (TO-TUR Toruńska Turystyka):     FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków NIP 6751496393 w celu zapewnienia obsługi technicznej     newslettera.
       9. Podstawą przetwarzania danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b)     Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób     fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia     dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
       10. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
       a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i     ewentualnych odbiorcach danych,
       b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
       c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną     wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
       d) przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie     wybranemu podmiotowi trzeciemu.
       11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres     administrator@muzeumpiernika.pl. Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane     przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce wiadomości newslettera. 

SPOTKAJMY SIĘ NA ŻYWO W TORUNIU:


          


W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z właścicielem kanału: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl

© 2018 PPV Stream

Pomoc:     bok@ppv-stream.pl